Statuten Stichting Maastricht Vestingstad

naam, titel, duur

Artikel 1:

1. De stichting draagt de naam “Stichting Maastricht Vestingstad”

2. Zij is gevestigd in Maastricht

3. De stichting is vanaf haar oprichtingsdatum, zevenentwintig augustus negentienhonderd zes en zeventig ,opgericht voor onbepaalde tijd

Artikel 2:

1. De stichting heeft ten doel onderzoek naar en onderhoud van de vestingwerken van Maastricht te verrichten; een documentatiesysteem over genoemde vestingwerken aan te leggen; restauratiewerkzaamheden aan de vestingwerken te bevorderen casu quo uit te voeren; de publieke belangstelling voor genoemde vestingwerken te bevorderen en het publiek voor te lichten.

2. De stichting tracht haar doel te bereiken door:

a. het verrichten van wetenschappelijk onderzoek, onderhoud en restauratie
b. het vormen van speciale werkgroepen en commissies
c. het waken tegen vernielingen
d. meewerken aan projecten van gelijke aard
e. het geven van advies met betrekking tot restauratie van genoemde vestingwerken
f. het uitgeven van jaarverslagen en publicaties
g. het organiseren van bijeenkomsten, vestingdagen, congressen en tentoonstellingen
h. het leggen en bevestigen van contacten met verenigingen en instanties van gelijke aard of die een soortgelijk doel nastreven, en
i. al het gene in ruimste zin daarmee verband houdt en door alle wettelijk geoorloofde middelen

vermogen

Artikel 3:

1. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:

a. subsidies en donaties
b. giften, erfstellingen en legaten
c. inkomsten uit rondleidingen
d. alle andere verkrijgingen en baten

bestuur

Artikel 4:

1. Het bestuur bestaat uit ten minste 5 personen, te weten een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en overige bestuursleden

2. Bij het ontstaan van een ( of meerdere) vacature(s) in het bestuur zullen de overblijvende bestuursleden ( of zal het enige overblijvende bestuurslid) binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van een ( of meer) opvolger(s)

3. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook een of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden of vormt het overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur.

4. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen zijn uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Bestuursvergaderingen en bestuursbesluiten

Artikel 5:

1. Ieder kalenderkwartaal wordt tenminste een vergadering gehouden

2. Vergaderingen zullen voorst telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien twee andere bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave der te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richten. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gehoor geeft in dier voege, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, zijn de verzoekers bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.

3. De oproeping tot de vergadering geschiedt, behoudens het in lid 2 bepaalde, schriftelijk door de secretaris, tenminste zeven dagen tevoren, de dag der oproeping en die der vergadering niet meegerekend.

4. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.

5. Zolang in de bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde zijnde onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.

6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.

7. Van het verhandelde in de vergadering worden notulen gehouden door de secretaris of door een der andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.

8. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien tenminste de meerderheid van het in functie zijnde aantal bestuursleden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke ter beoordeling van de voorzitter der vergadering voldoende,volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor een medebestuurslid als gevolmachtigde optreden.

9. Ieder bestuurslid heeft het recht op het uitbrengen van een stem. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met een volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.

10. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of een der stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt.

11. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

12. Alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij deze statuten voorzien, beslist de voorzitter.

Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging

Artikel 6:

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting

2. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.

3. Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich door zekerheidsstelling voor een schuld van derde verbindt.

Artikel 7:

De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigt door de voorzitter en secretaris of penningmeester tezamen.

Einde bestuurslidmaatschap

Artikel 8:

1. Het bestuurslidmaatschap van een betrokken bestuurslid eindigt:

a. Door zijn overlijden
b. Bij het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen
c. Bij schriftelijke ontslagneming
d. Bij ontslag op grond van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

2. Een bestuurslid kan wegens wanbeheer of ongeschiktheid door het bestuur worden geschorst of ontslagen. Het besluit tot schorsing of ontslag wordt met algemene stemmen genomen in een vergadering waarin het bestuurslid dat geschorst of ontslagen dient te worden, zelf niet aanwezig is.

Boekjaar en jaarstukken

Artikel 9:

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar

2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken der stichting afgesloten. Daaruit wordt door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken , binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden.

3. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld.


Reglement

Artikel 10:

1. Het bestuur is bevoegd een reglement op te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in de statuten zijn vervat.

2. Het reglement mag niet met de wet of met deze statuten in strijd zijn.

3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen.


Statutenwijziging

Artikel 11:

1. Het bestuur is bevoegd deze artikelen te wijzigen. Het besluit daartoe moet worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat.

2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.

3. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het Openbare Stichtingenregister, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen welker gebied de stichting haar zetel heeft.

Ontbinding en vereffening

Artikel 12:

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op een daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing.

2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.

3. De vereffening geschiedt door het bestuur.

4. De vereffenaars dragen er zorg voor , dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 11 lid 3.

5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.

6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk besteedt overeenkomstig het doel van de stichting.

7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende 30 jaren berusten onder de jongste vereffenaar.


Artikel 13:

In alle gevallen, waarin de wet als deze statuten niet voorzien beslist het bestuur. De comparant is mij, notaris, bekend,

In minuut verschenen te Brunssum, op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

WAARVAN AKTE. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparant heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing, door de comparant en mij, notaris, ondertekend.

De statuten zijn ondertekend door Drs. J. Notermans en Mr. J.M.M. Kreijn notaris te Brunssum.

 

Cookies maken het voor ons makkelijker om onze diensten aan te bieden. Door gebruik te maken van onze informatiedienst staat u ons toe cookies te plaatsen.